Skip to content Skip to footer

Naša katedra v spolupráci s Ústavom aplikovanej psychológie už tradične v rámci Týždňa vedy a techniky organizuje odborný seminár Veda v psychológii alebo psychológia vedou. Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných bakalárskych prác študentov 3. ročníka odboru Psychológia.  Prezentované budú témy z oblasti aplikovanej psychológie ako kariérne poradenstvo, experimentálny výskum, pracovná a organizačná psychológia, klinická a poradenská psychológia. Študent pred odbornou komisiou predstaví: výskumný problém, výskumné hypotézy, výskumnú vzorku a metódy svojej bakalárskej práce. Po prezentácii nasleduje stanovisko odbornej komisie, ktorého cieľom je poskytnúť študentom efektívnu spätnú väzbu o aktuálnom stave výskumnej práce.

Dôležité informácie:

Kedy? 10.11.2020

O koľkej? 14,45 – 18,00 hod.

Kde? miestnosť KRA 03180 v budove FSVaZ

Kto? študenti 3.r. bc.

Organizátor: Katedra psychologických vied, Ústav aplikovanej psychológie FSVaZ UKF,

Bližšie informácie: Mgr. Gabriela Šeboková, PhD., gsebokova@ukf.sk