Skip to content Skip to footer

Katedra psychologických vied FSVaZ spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými univerzitami a inštitúciami. Spolupráca sa vzťahuje najmä na riešenie vedecko-výskumných projektov katedry a na výučbu vybraných študijných disciplín, ktoré sú súčasťou študijných plánov v odbore: Psychológia na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.).

Medzi významné domáce a zahraničné pracoviská kooperujúce s KPsV patria:

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
  • Katedra psychologie a sociální práce FF OU, Ostrava. Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. (členka redakčnej rady Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 241/2008 Psychologica)
  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. KPsV v spolupráci s ÚPSVR v Nitre, s Mestom Nitra a VÚC sa podieľa na organizácii Nitrianskych kariérnych dní. KPsV s ÚPSVR v Nitre spolupracuje najmä v oblasti poskytovania kariérového poradenstva
  • ABC Inštitút pre výcvik KBT, Liptovský Mikuláš
  • Ozbrojené sily SR – psychologická starostlivosť