Skip to content Skip to footer

Katedra psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre realizuje štúdium odboru: Psychológia, v ktorom sa špecializuje na prípravu psychológov, ktorých vzdelávanie prebieha dennou formou bakalárskeho a magisterského štúdia.

História a súčasnosť

Katedra psychologických vied (KPsV) vznikla ako pedagogické a vedecké pracovisko v rámci bývalého pedagogického inštitútu v roku 1959. Prvým vedúcim katedry bol doc. PhDr. Milan Jozaf,CSc. V roku 1965 po ukončení transformácie pedagogických inštitútov na pedagogické fakulty bolo pracovisko kvalifikačne akreditované na požadovanú úroveň štandardných vysokých škôl. V roku 1980, iniciovaný novým Zákonom o vysokých školách, bol vydaný nový štatút Pedagogickej fakulty v Nitre. Podľa neho Katedra psychológie zabezpečovala psychologickú prípravu učiteľov v týchto smeroch: Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ, učiteľstvo II. stupeň ZŠ a učiteľstvo pre všeobecnovzdelávacie predmety gymnázií, SOŠ a SOU.

Katedra psychologických vied FSVaZ UKF vznikla v roku 2001 z pôvodnej Katedry psychológie, ktorá bola pracoviskom Pedagogickej fakulty UKF. V rámci výchovno-vzdelávacieho profilu sa KPsV špecializuje na prípravu psychológov, ktorých vzdelávanie sa realizuje dennou formou bakalárskeho a magisterského štúdia so zameraním na poradenskú a klinickú psychológiu resp. pracovnú psychológiu v magisterskej forme externého štúdia. Na zabezpečení študijného programu v odbore Psychológia sa podieľajú pracovníci KPsV a Ústavu aplikovanej psychológie (ÚAPs).

Významné osobnosti
prof. PhDr. Jozef Daniel, DrCs.
prof. PhDr. Jozef Daniel, DrCs.

Jednou z významných osobností, ktorých meno sa spája s našou katedrou, je prof. PhDr. Jozef Daniel, DrSc., ktorý na Katedre psychologických vied a Ústave aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre pôsobil od roku 1990 do roku 2005. Prof. Daniel bol významným odborníkom v problematike psychickej záťaže, s prednáškami vystupoval na kongresoch a sympóziách u nás aj v zahraničí. V roku 1992 prestížny European Review of Applied Psychology (vol. 42, 3, 1992, s. 251-252) publikoval hodnotiaci článok vedeckej práce profesora Jozefa Daniela.

Významnou osobnosťou, spájajúcou sa s našou katedrou, je prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc., ktorý pôsobil na Katedre psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre v rokoch 2006-2007. Napísal knihy Problémy rodiny a školskej výchovy, Dieťa a príroda, Základy diferenciálnej psychológie II, Ľudské mláďa, Pediatrická psychológia, Rozhovory o dospievaní, Metamorfózy života, Podoby života. Vyšla mu poetická kniha O láske a neláske. Jeho posledná kniha Kto chce žiť, nech sa kýve predstavuje rozhovory s novinárkou Denisou Gura Doričovou o jeho názoroch na výchovu, život, vzťahy medzi mužmi a ženami i rodičmi a deťmi, kde okrem iného zdôrazňoval: „Netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť, dieťa sa pridá. Keď si sťažujem na vlastné deti, tak si vlastne sťažujem na to, ako som ich vychoval, ako som s nimi žil.“ Za základ dobrej výchovy nepovažoval potláčanie zlých vlastností, ale podporovanie tých dobrých. Ako odporca „čiarkovacej“ psychológie založenej na testoch a dotazníkoch volil individuálny prístup ku každému osudu a podporoval aktívny postoj k životu. Staval na rozhovore, humore a schopnosti poučiť sa z ťažkostí.

prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc.
prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc.