Skip to content Skip to footer

Milí študenti,

Katedra psychologických vied ponúka vo svojej  príručnej knižnici na 5.posch. FSVaZ odbornú literatúru potrebnú pre vzdelávanie na našej katedre.

Knižnica katedry psychologických vied (KPsV) poskytuje:

Knižnú literatúru domácej produkcie. Knižnica má vo svojich fondoch bohato zastúpenú slovenskú produkciu. Ide predovšetkým o tituly z oblasti psychológie (oddelenie všeobecnej psychológie, ontogenetickej psychológie, sociálnej psychológie, pedagogickej psychológie, medicínskej psychológie) a spoločenských vied (sociológie a filozofie). Tento fond sa sústavne doplňuje kúpou, výmenou a darmi.

Knižnú literatúru zahraničnej produkcie. Doplňovanie zahraničnej literatúry sa zameriava prevažne na oblasť spoločenských vied, so zameraním na psychológiu. Knižnica obsahuje vo svojich fondoch najmä českú literatúru, ale aj anglické, nemecké a maďarské knižné tituly. Literatúra sa získava kúpou, výmenou a darmi.

Zoznam knižnej literatúry dostupnej v našej katedrovej knižnici je k nahliadnutiu v nasledujúcom dokumente: zoznam kníh

Odborné časopisy. V knižničnom fonde príručnej knižnice KPsV sa nachádzajú nasledujúce časopisecké pramene: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Studia psychologica, Psychologie dnes, Československá psychologie, Psychiatria, Psychológia v medicínskej praxi, Ekonomika v psychologickej praxi, Školský psychológ. Časopisecký fond sa priebežne dopĺňa o nové domáce a zahraničné tituly.

Kvalifikačné práce. Ročníkové práce, diplomové práce, rigorózne práce, dizertačné práce. Zoznam publikácií sa nachádza na sekretariáte KPsV.

Psychodiagnostické metódy. Katedra psychologických vied disponuje aj psycholaboratóriom s psychotestami. Testy sa nesmú vynášať z laboratória, pracovať s nimi môžete priamo v laboratóriu, požičať si ich môžu len pedagógovia. Aktuálny zoznam psychodiagnostických metód sú v týchto dokumentoch: zoznam testov 1 a zoznam testov 2.

Forma výpožičky

Publikácie z knižnice KPsV sa požičiavajú výhradne len študentom psychológie študujúcim na FSVaZ UKF v Nitre na platný preukaz študenta UKF (ISIC).

Na to, aby ste si mohli požičať knihu, sa poslucháči prvých ročníkov  musia zaregistrovať v čitárni na FSVaZ alebo v Ústrednej knižnici na  Drážovskej 4 v Nitre. Poslucháči 2. a 3. ročníkov  by mali byť už zaregistrovaní, ak nie, musia sa tiež zaregistrovať.

Pre vyhľadanie knihy je potrebné nahlásiť číslo knihy uvedené v stĺpci A. V stĺpci A je číslo spolu s označením psychologickej oblasti , napr. GP333-všeobecná psychológia, KP777-klinická psychológia, PE111 pedagogická psychológia, VP56 vývinová psychológia.

Ak si vyberiete knihu, s číslom tejto knihy prídete ohlásiť knihovníčku, pani Kriváčkovú, na sekretariát KPsV na 7.poschodí FSVaZ.

Výpožičné hodiny

Podľa rozvrhu, v čase voľných hodín. Viac informácií u p. L. Kriváčkovej.

Adresa knižnice

Katedra psychologických vied
Kraskova 1
949 01 Nitra
Telefón: +421 37 6408 789
mail: lkrivackova@ukf.sk