Skip to content Skip to footer
Charakteristika magisterského štúdia odboru: Psychológia

Štandardná dĺžka magisterského štúdia: 2 roky (4 semestre).

Obsah študijného programu je zameraný na:

  • rozšírenie teoreticko-metodologických základných a aplikovaných psychologických disciplín (pedagogická psychológia, poradenský proces, psychodiagnostika a psychoterapia detí a mládeže, klinická psychológia, psychodiagnostika a psychoterapia dospelých, pracovná psychológia),
  • diagnostiku a terapiu psychických, psychosomatických porúch a porúch učenia a správania,
  • samostatné vypracovanie teoreticko-experimentálnych prác,
  • vypracovanie a obhajobu prác v rámci študentskej vedeckej činnosti alebo ročníkových prác,
  • stáže a súvislá prax
Profil absolventa

Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý na základe teoretického poznania projektovať a realizovať základný a aplikovaný psychologický výskum, konfrontovať vlastné poznatky a zistenia formou vedeckej prezentácie. Je spôsobilý vykonávať individuálnu diagnostiku, individuálnu a skupinovú psychoterapiu. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach: sociálnej, pedagogickej a školskej, poradenskej a klinickej, pracovnej a organizačnej psychológie. Absolvent magisterského štúdia v Študijnom programe Psychológia má dobré odborné vedomosti, zručnosti, ale i vlastné osobnostné kvality, ktoré je schopný uplatňovať na primeranej profesionálnej úrovni na pozícii psychológa v oblastiach poradenskej a klinickej psychológie, organizačnej a pracovnej psychológie. Hlavnou cieľovou oblasťou absolventa je profesijná realizácia v rôznych oblastiach psychologickej praxe. Absolvent môže pôsobiť ako poradenský a klinický psychológ v centrách a zariadeniach poskytujúcich psychologické služby, centrách psychologickej prevencie, zdravotníckych zariadeniach, pedagogicko-psychologických poradniach, vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách a školách, v centrách sociálnej starostlivosti, ako pracovný psychológ v oblasti personalistiky, rozvíjania a riadenia ľudských zdrojov a v oblasti vedy a výskumu.