Skip to content Skip to footer
Charakteristika bakalárskeho štúdia odboru: Psychológia

Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia: 3 roky (6 semestrov).

Obsah študijného programu je zameraný na:

  • osvojenie si teoretických vedomostí so zameraním na metodologické a teoretické poznatky a postupy v psychologických vedách,
  • získanie elementárnych poznatkov zo psychologických aplikačných disciplín,
  • teoretické poznatky: všeobecná psychológia, ontogenetická psychológia, psychológia osobnosti, sociálna psychológia, biologické základy odboru: anatómia a fyziológia NS,
  • metodologické základy odboru, metódy v psychológii, štatistika
  • aplikácie teoretických poznatkov z oblasti všeobecnej, ontogenetickej, sociálnej, experimentálnej psychológie, psychológie osobnosti,
  • úvod do klinickej, poradenskej, aplikovanej sociálnej, organizačnej a pracovnej, edukačnej a školskej psychológie,
  • základy diagnostiky v detskom veku a u dospelých na všetkých úrovniach aplikácie v praxi
Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý vykonávať pozíciu asistenta absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia psychológie. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach: experimentálnej, sociálnej, ontogenetickej, pedagogickej a školskej, poradenskej a klinickej, pracovnej a organizačnej psychológie. Absolvent bakalárskeho štúdia v Študijnom programe Psychológia má dobré odborné vedomosti, zručnosti, ale i vlastné osobnostné kvality, ktoré je schopný uplatňovať na primeranej profesionálnej úrovni na pozícii psychológa – asistenta v školskej praxi, priemysle a službách. Hlavnou cieľovou oblasťou uplatnenia absolventa – psychológa bakalára je profesijná realizácia v pozícii asistenta absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia psychológie. Nachádza uplatnenie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v oblastiach hospodársko-spoločenského života a v rámci pracovno-funkčných miest v organizáciách rôznorodého zamerania (technické, ekonomické, inžinierske, obchodné, vedecké, zdravotnícke, kultúrne a iné).