Skip to content Skip to footer

Katedra psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre realizuje štúdium odboru: Psychológia, v ktorom sa špecializuje na prípravu psychológov, ktorých vzdelávanie prebieha dennou formou bakalárskeho a magisterského štúdia.
Všetky dôležité informácie o prijímacom konaní a štúdiu na našej katedre, a tiež odpovede na často kladené otázky nájdete v záložke Uchádzači.

Vyzdvihla by som prístup vyučujúcich a ich osobitosť v tom, ako dokázali podnietiť v študentovi bádateľa, ktorý neprijíma veci bez dôkladného kritického filtra. Ich výnimočnosť spočívala najmä v snahe priblížiť sa ľudskosťou, ochotou pomôcť a to najdôležitejšie, v schopnosti nasmerovania študenta k sebarozvoju.

Mgr. Martina Kosecová

psychologička v rodinnej poradni

Oceňujem odbornosť a prístup prednášajúcich, ktorý bol v duchu nielen odbornej, ale aj kolegiálnej atmosféry.

Mgr. Lucia Píšová

psychologička v psychiatrickej nemocnici

Štúdium na UKF pre mňa znamenalo najkrajšie roky študentských čias, veľa informácií v ktorých sa nehanbím listovať dodnes, dlhoročné priateľstvá, ale najmä základ pre lásku k povolaniu, ktoré vykonávam.

PhDr. Alena Chládková

PhDr. Alena Chládková

klinická psychologička v psychiatrickej nemocnici

Vyučujúci ma naučili rozvinúť kritické myslenie a samostatne realizovať kvantitatívny i kvalitatívny výskum. Dané schopnosti som aplikovala pri písaní niekoľkých záverečných prác.

PhDr. Silvia Királová

PhDr. Silvia Királová

klinická psychologička na Neurologickej klinike

Za veľkú výhodu pokladám hodiny forenznej psychológie, ktoré ma vo veľkej miere utvrdili v tom, akým smerom by som sa chcela ďalej uberať.

Mgr. Alexandra Kopečná

policajná psychologička