Skip to content Skip to footer

Katedra psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre realizuje štúdium odboru: Psychológia, v ktorom sa špecializuje na prípravu psychológov, ktorých vzdelávanie prebieha dennou formou bakalárskeho a magisterského štúdia.
Všetky dôležité informácie o prijímacom konaní a štúdiu na našej katedre, a tiež odpovede na často kladené otázky nájdete v záložke Uchádzači.

Vyzdvihla by som prístup vyučujúcich a ich osobitosť v tom, ako dokázali podnietiť v študentovi bádateľa, ktorý neprijíma veci bez dôkladného kritického filtra. Ich výnimočnosť spočívala najmä v snahe priblížiť sa ľudskosťou, ochotou pomôcť a to najdôležitejšie, v schopnosti nasmerovania študenta k sebarozvoju.

Mgr. Martina Kosecová

psychologička v rodinnej poradni

Štúdium na UKF pre mňa znamenalo najkrajšie roky študentských čias, veľa informácií v ktorých sa nehanbím listovať dodnes, dlhoročné priateľstvá, ale najmä základ pre lásku k povolaniu, ktoré vykonávam.

PhDr. Alena Chládková

PhDr. Alena Chládková

klinická psychologička v psychiatrickej nemocnici

Za veľkú výhodu pokladám hodiny forenznej psychológie, ktoré ma vo veľkej miere utvrdili v tom, akým smerom by som sa chcela ďalej uberať.

Mgr. Alexandra Kopečná

policajná psychologička

Oceňujem odbornosť a prístup prednášajúcich, ktorý bol v duchu nielen odbornej, ale aj kolegiálnej atmosféry.

Mgr. Lucia Píšová

psychologička v psychiatrickej nemocnici

Vyučujúci ma naučili rozvinúť kritické myslenie a samostatne realizovať kvantitatívny i kvalitatívny výskum. Dané schopnosti som aplikovala pri písaní niekoľkých záverečných prác.

PhDr. Silvia Királová

PhDr. Silvia Királová

klinická psychologička na Neurologickej klinike