Skip to content Skip to footer

Je možné podať prihlášku aj na dva študijné programy z tej istej fakulty? (prihláška, prijímacie konanie)

Áno, podať prihlášku môže študent na viaceré študijné programy v rámci jednej fakulty. Na jednej prihláške však vždy uvedie iba jeden program.

Čo znamená, že sú prijímacie skúšky odpustené? (prijímacie skúšky, prijímacie konanie)

Uchádzač môže v rámci prijímacieho konania získať maximálne 100 bodov. Na základe získaných bodov zostaví prijímacia komisia poradie uchádzačov. Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom bodov. Medzi kritéria výberu patria: Celkový prospech na SŠ za 2. a 3. ročník, Interná časť maturitnej skúšky, Externá časť maturitnej skúšky (u uchádzačov, ktorí neabsolvovali externú časť maturitnej skúšky, budú posúdené predmety profilácie SŠ  za 2. a 3. ročník) a Iné aktivity.

V prípade, že na SŠ nemám anglický jazyk ako hlavný cudzí jazyk, bude tak isto bodovaný tento jazyk (napr. nemecký)?(prijímacie skúšky, prijímacie konanie)

Body môžu študenti získať za profilové predmety ako slovenský jazyk, anglický jazyk, biológia alebo matematika. Alternatívnym kritériom získania bodov pre dané predmety sú Národné porovnávajúce skúšky (NPS), ktoré realizuje spoločnosť SCIO. To znamená, že ak máte absolvovaný iný než anglický jazyk, body zaň nedostanete.

Čo robiť v prípade, že nemám ani jeden profilový predmet, za ktorý sa získavajú body na prijímacom konaní? (prijímacie skúšky, prijímacie konanie)

FSVaZ ponúka uchádzačom možnosť uplatniť si alternatívne kritérium ako náhradu za ústnu formu internej časti maturitnej skúšky, a to výsledky Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré realizuje spoločnosť SCIO z predmetov: Anglický jazyk a Biológia. Ako náhradu za externú časť maturitnej skúšky, resp. profilové predmety, budú akceptované ako alternatívne kritérium výsledky Národnej porovnávacej skúšky (NPS) z predmetu: Všeobecné študijné predpoklady.

Ako vyzerá štúdium predmetov na Vašej katedre? (predmety)

Štúdium na KPSv pozostáva zo seminárov, prednášok a blokovej výučby. Pre jednotlivé predmety sú charakteristické kritéria ukončenia daného predmetu. Predmety ukončené skúškou sú hodnotené na základe písomných testov a/lebo ústnych skúšok. Predmety  ukončené PH spravidla vyžadujú od študentov vypracovanie, prezentovanie a/lebo odovzdanie spracovania parciálnych úloh v termíne stanovenom pedagógom. Ukončené sú ako komplexné hodnotenie práce študenta počas semestra (seminárne práce, testy a pod.). Predmety ukončená Absolvoval spravidla vyžadujú od študenta aktívnu účasť na výučbe.

Aké predmety zahŕňa štúdium na Vašej katedre?  (predmety)

Informácie o predmetoch v bakalárskom stupni štúdia odboru psychológia získate na https://www.fsvaz.ukf.sk/images/images/dokumenty/sprievodca_stud/FSVaZ_Sprievodca_%C5%A1t%C3%BAdiom_2020_2021.pdf

Koľko dní v týždni prebieha výučba? (priebeh výučby)

Počet dní v týždni kedy prebieha výučba je individuálny. Záleží na počte predmetov pre príslušný semester štúdia.

Je možné počas štúdia absolvovať prax? (priebeh štúdia, prax)

V programe Psychológia je odborná prax povinnou súčasťou štúdia. Praxou si študenti prechádzajú v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Rozsah odbornej praxe je vopred stanovený, pričom si študenti sami zabezpečujú miesto výkonu praxe. Pre viac informácií o dostupných miestach výkonu odbornej praxe kliknite na: https://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/wp-content/uploads/2017/06/prax_pracoviska.pdf

Aké je uplatnenie študenta po ukončení štúdia? (uplatnenie)

Po ukončení II. stupňa štúdia psychológie sa môžu absolventi zamestnať napríklad ako: psychológ pre centrum včasnej intervencie, psychológ v detskom domove, asistent učiteľa, psychológ na UPSVaR, psychológ v CPPPaP, HR manažér, školský psychológ, terénny psychológ, klinický psychológ, psychológ s drogovo závislými, kouč, vojenský psychológ, psychológ v predškolskom zariadení, psychológ v reedukačnom a resocializačnom centre, psychológ v paliatívnej starostlivosti alebo vysokoškolský pedagóg. Profesia psychológa si vyžaduje celoživotné vzdelávanie, a preto si viaceré pozície vyžadujú po ukončení štúdia ďalšie vzdelávacie aktivity (atestačné, probačné,.. vzdelávanie). Na stránke www.uplatnenie.sk si môžete porovnať uplatnenia našich absolventov s absolventmi z iných VŠ na Slovensku. V dátach z roku 2018 sa ukazuje, že až 85% našich absolventov psychológie sa zamestná vo vyštudovanom odbore.

Aký je poplatok za prijímacie konanie? (prijímacie konanie)

Výška poplatku za elektronickú prihlášku predstavuje 25 EURO a za papierovú prihlášku 30 EURO. UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

Viac informácií na https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-konanie/skolne-a-poplatky/poplatky-za-prijimacie-konanie

Máte vytvorený priestor pre študentov so špecifickými potrebami? (špecifické potreby)

Áno, UKF v Nitre rešpektuje študentov so špecifickými potrebami. Všetci študenti majú zabezpečené všetky práva a povinnosti podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. UKF v Nitre svojim štatútom, predpismi a ostatnými nariadeniami zabezpečuje optimálne podmienky pre štúdium intaktných študentov i študentov so špecifickými potrebami. Viac informácií na https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/organizacia-studia-na-univerzite/poradenstvo-a-podpora-pre-studentov-so-specifickymi-vzdelavacimi-potrebami

Aké formy štipendia môžu študenti získať? (štipendium)

Študenti môžu získať dve formy štipendia, ktorými sú sociálne a/alebo motivačné štipendium.

Sociálne štipendium je pomoc, ktorou chce štát uľahčiť život študentom vysokých škôl z rodín s nízkymi príjmami. Sociálne štipendium sa vypláca ako opakovaná mesačná finančná čiastka počas jedného akademického roka najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike.

Motivačné štipendium je udeľovanie ocenení študentom univerzity za pozoruhodné výsledky a úspechy, ktoré dosiahli na medzinárodnej úrovni, na národnej úrovni, na univerzitnej úrovni, za popredné umiestnenia v rámci študentskej vysokoškolskej odbornej a umeleckej činnosti, za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, vedy, za reprezentáciu univerzity v kultúrnej, športovej a spoločenskej oblasti.

Poskytuje UKF internát a ak áno, kde? (internát)

Áno, UKF poskytuje internáty (študentské domovy) v rôznych častiach Nitry. Študentské domovy UKF zabezpečujú ubytovanie a služby s tým spojené študentom denného štúdia, zahraničným študentom, externým študentom, zamestnancom, hosťom UKF, študentom v rámci zahraničných študijných programov a v rámci prevádzkových možností aj iným osobám.

ŠD sa členia na:

Univerzita sprostredkováva ubytovanie aj v ďalších ubytovacích zariadeniach:

Viac informácií nájdete na: https://www.ukf.sk/fakulty-a-sucasti/studenske-domovy

Je možné študovať psychológiu v bakalárskom stupni externe? (externé štúdium, priebeh štúdia)

Nie, psychológiu na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva nie je možné študovať externou formou. Ponúkame dennú formu štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.

Do akých aktivít je možné sa zapojiť v rámci štúdia na Vašej fakulte? (priebeh štúdia)

Nie len na fakulte, ale v rámci celej Univerzity sa máte možnosť zapojiť do viacerých aktivít, ktoré Univerzita ponúka. Patria sem:

 • Študentský parlament UKF,
 • Akademický senát,
 • Univerzitný tvorivý ateliér,
 • Študentské divadlo VYDI,
 • Folklórny súbor Ponitran,
 • Občianske združenie JA a MY,
 • Univerzitný časopis Občas nečas, a mnohé iné.

Výhodou je tiež možnosť využívania univerzitného bazénu. Venovať sa môžete aj dobrovoľníctvu a aktívne pomáhať pri viacerých dobrovoľníckych akciách organizovaných Univerzitou.

Čo všetko je potrebné priložiť ku prihláške na Vašu fakultu? (prijímacie konanie, prihláška)

K prihláške je potrebné priložiť životopis spolu s potvrdením o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Tieto informácie sú uvedené pri vypisovaní prihlášky na strane č. 3. Viac informácií o vyplnení prihlášky nájdete na https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie

Akým spôsobom mám poslať prihlášku na štúdium? (prijímacie konanie, prihláška)

 Prihlášku môžete vypísať elektronicky, dokument vytlačiť a s prílohami odoslať poštou, alebo perom vypísanú prihlášku spolu s prílohami poslať poštou. Rozdiel je v tom, že pri elektronickom vyplnení nemusíte kupovať papierovú prihlášku, a môžete ju krok po kroku vyplniť prostredníctvom portálu https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/home. Výška poplatku je za elektronickú prihlášku 25,00 EURO (podanú prostredníctvom informačného systému UKF) a za papierovú prihlášku 30,00 EURO. Viac na https://www.ukf.sk/studium/vysokoskolske-studium/skolne-a-poplatky/29-studium/studium-na-ukf/422-poplatky-za-prijimacie-konanie .

Aké sú možnosti vycestovania do zahraničia v rámci programu Erasmus+? (erasmus, priebeh štúdia)

V rámci Erasmus+ môžete využiť mobility akými sú: študijný pobyt (Student Mobility for Studies), stáž (Student Mobility for Traineeships), prednáškový pobyt (Teaching Mobility), školenie (Staff Training Mobility).

Dĺžka pobytu v zahraničí sa mení v závislosti od toho, či ide o stáž (zväčša minimálne 3 mesiace), alebo o študijný pobyt (zväčša jeden alebo dva semestre). Katedra psychologických vied má uzatvorené bilaterálne dohody s inštitúciami v Litve, Španielsku, Grécku, v Českej republike, a v iných krajinách. V otázkach vycestovania do zahraničia počas štúdia sa môžete obrátiť na katedrového Erasmus koordinátora, ktorým je na Katedre psychologikých vied PaedDr. Mgr. Erika Jurišová, PhD.

Koľko je približne skúšok za jeden semester? (priebeh štúdia)

Počas štúdia vás v každom semestri čaká rôzny počet skúšok. Zväčša sú to približne 4 skúšky, avšak dôraz sa kladie na prácu počas celého semestra. Vaša aktívna práca na seminároch počas semestra má veľký vplyv na celkové hodnotenie skúšok. Podporujeme tak sústavnosť učenia a to rôznymi zážitkovými, či inými formami výučby podporujúcimi Vaše kritické myslenie a Váš osobnostný rozvoj.

Zameriava sa štúdium na nejakú oblasť psychológie?  (zameranie štúdia, priebeh štúdia)

Nie, štúdium sa nezameriava na konkrétnu oblasť. Jednoodborová psychológia musí zahŕňať všetky predmety, ktoré sú jednotné a sú medzinárodným štandardom na univerzitách. Štúdium je v bakalárskom študijnom programe zamerané na osvojenie všeobecných poznatkov z odboru psychológie.

Konkrétne je obsah študijného programu zameraný na:

 • osvojenie si teoretických vedomostí so zameraním na metodologické a teoretické poznatky a postupy v psychologických vedách,
 • získanie elementárnych poznatkov zo psychologických aplikačných disciplín,
 • teoretické poznatky: všeobecná psychológia, ontogenetická psychológia, psychológia osobnosti, sociálna psychológia, biologické základy odboru: anatómia a fyziológia NS,
 • metodologické základy odboru, metódy v psychológii, štatistika
 • aplikácie teoretických poznatkov z oblasti všeobecnej, ontogenetickej, sociálnej, experimentálnej psychológie, psychológie osobnosti,
 • úvod do klinickej, poradenskej, aplikovanej sociálnej, organizačnej a pracovnej, edukačnej a školskej psychológie,
 • základy diagnostiky v detskom veku a u dospelých na všetkých úrovniach aplikácie v praxi.

Obsah študijného programu magisterského štúdia je zameraný na:

 • rozšírenie teoreticko-metodologických základných a aplikovaných psychologických disciplín (pedagogická psychológia, poradenský proces, psychodiagnostika a psychoterapia detí a mládeže, klinická psychológia, psychodiagnostika a psychoterapia dospelých, pracovná psychológia),
 • diagnostiku a terapiu psychických, psychosomatických porúch a porúch učenia a správania,
 • samostatné vypracovanie teoreticko-experimentálnych prác,
 • vypracovanie a obhajobu prác v rámci študentskej vedeckej činnosti alebo ročníkových prác,
 • stáže a súvislá prax.

Aké sú silné stránky štúdia u vás? (silné stránky, priebeh štúdia) 

Silnými stránkami štúdia psychológie na FSVaZ sú:

 • vyučovanie s odborníkmi z praxe v rôznych oblastiach: školskej psychológie, forenznej psychológie, klinickej psychológie, psychometriky, sociálnej psychológie a iných oblastí.
 • možnosť zúčastniť sa na zážitkových terapeutických skupínách z rôznych psychologických smerov: Geštaltu, Kognitívne-behaviornálnej, Integratívneho, Rogeriánskeho a Kariérového poradenstva,
 • realizácia vlastných psychologických experimentov v rámci predmetu experimentálna psychológia
 • celá budova fakulty má bezbariérový prístup a je prispôsobená ľuďom so zdravotným znevýhodnením.
 • najvyššia uplatniteľnosť na trhu práce.

Môžem si voliť aj predmety z iných fakúlt? (priebeh štúdia, predmety)

Áno, študenti si môžu vybrať aj predmety z iných fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa.

Je možnosť stravovať sa priamo v škole?

Áno, na fakulte sa nachádza bufet aj jedáleň s možnosťou stravovania sa pre študentov.

Ako ďaleko je ubytovanie od školy?

Študentské domovy sa nachádzajú v rôznej vzdialenosti od fakulty. Priamo pred fakultou sa  však nachádza zastávka MHD (č. 25) a tak sú všetky študentské domovy len pár minút prostredníctvom MHD.

Sú všetky vyučovacie hodiny na jednom mieste alebo na viacerých miestach? (priebeh štúdia, predmety)

Vyučovanie a všetky predmety štúdia v odboru  psychológia prebieha  na jednom mieste- v rámci budovy fakulty.

Akú odbornosť majú vyučujúci? (vyučujúci)

Vyučujúci sú odborníkmi v rôznych oblasti v ktorých sa psychológ môže uplatniť- klinickí psychológovia – psychoterapeuti z praxe, nemocníc, forenzní psychológovi – zo zariadenia pre výkon trestu, školskí psychológovia, a iní..

Výsledky z ktorých predmetov sú dôležité pre prijatie? (prijímacie konanie)

Dôležitý je študijný priemer zo SŠ za 2 a 3 ročník štúdia, Interná skúška z maturity, Externá skúška z maturity a iné mimoškolské aktivity. Dôležité sú výsledky zo Slovenského jazyka, Cudzieho jazyka, Biológie alebo Matematiky. Kompletné informácie nájdete na:

https://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/prijimacie-konanie/

Ako prebieha vyučovanie počas obdobia koronavírusu covid-19? (priebeh štúdia)

V súčasnej situácii prebieha štúdium dištančne podľa nariadení vlády SR. Prednášky a semináre sú realizované prostredníctvom vzdelávacieho webu EDU a online stretnutí na platforme Microsoft Teams.

Na základe čoho sa prideľuje internát? (internát)

Internát sa prideľuje na základe predpísaných kritérií medzi všeobecné patria napríklad prospech ale aj:

 • vzdialenostné kritérium – vzdialenosť v kilometroch a časová dostupnosť v minútach medzi trvalým bydliskom a mestom Nitra (minimálna vzdialenosť je 25 km),
 • sociálne kritérium – obojstranná sirota, študent v pestúnskej starostlivosti, klient centra pre deti a rodinu (detského domova)
 • zdravotné kritérium – držiteľ preukazu ZŤP. Osobitný zreteľ je braný na zahraničných študentov a študentov 1. ročníka doktorandského štúdia.

Všetky informácie k ubytovaniu nájdete na: https://www.ukf.sk/ubytovanie/ubytovanie-novoprijatych-studentov-1-rocnika