Skip to content Skip to footer
Vedecko-výskumný profil

Pracovníci KPsV v spolupráci s ostatnými psychologickými pracoviskami FSVaZ sa v rámci vedecko-výskumného profilu prezentujú aj realizáciou výskumných úloh, projektov VEGA a inštitucionálnych projektov. Integrálnou súčasťou odbornej činnosti Katedry psychológie je základný a aplikovaný psychologický výskum. KPsV sa v súčasnosti orientuje na prioritné oblasti výskumu:

  • podpora rozvoja osobnosti z aspektu efektívnych intervencií a skúmanie ich účinnost
  • rozvoj profesných kompetencií v pomáhajúcich profesiách
  • identifikácia osobnostných premenných záťažovej odolnosti
  • identifikácia štruktúry osobnosti v rámci rôznych foriem kariérového ukotvovania
  • pozitívna psychológia v škole
Aktuálne riešené projekty

VEGA 1/0534/22 Psychometrické vlastnosti a validita Skríningu psychomotorického vývinu (S-PMV) ako metódy monitoringu na včasné odhalenie vývinových ťažkostí u detí

Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je poskytnúť poznatky o psychometrických vlastnostiach a validite S-PMV pre 2.-11. preventívnu prehliadku a vymedziť cutt-off skóre, ktoré by umožnilo stanoviť odchýlky od fyziologickej normy s aplikáciou do pediatrickej praxe. Zámerom projektu je porovnať výsledky vyššie uvedených analýz na rozšírenom, reprezentatívnom súbore detí (s predpokladaným počtom 5 000 a viac detí) pre celý set S-PMV pre 2.-11. preventívnu prehliadku s normami vypracovanými na pilotnom súbore slovenských detí (n = 2 710) v roku 2012/2013. Pre vývinový skríning S-PMV11 je cieľom projektu validačná štúdia kovariujúcich premenných: vek (klinický súbor prematúrnych detí), pohlavie, osoba posudzovateľa vývinu (matka, otec, obaja rodiča, iná osoba), overenie kriteriálnej validity výsledkov S-PMV11 a posúdením vývinu a) metodikou „zlatého štandardu“ Bayley Scales of Infant and Toddler Development III., b) klinickým posúdením pediatrom dieťaťa.

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.

Riešitelia za KPSV: PaedDr. Mgr. Erika Jurišová, PhD., prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., doc. PaedDr. PhDr. Marta Zaťková, PhD., Mgr. Lucia Ráczová, Mgr. Laura Filipčíková

VEGA 1/0868/21Využitie vybraných prvkov systémového prístupu v kontexte profesionálnych rodín

Anotácia: Výskum je zameraný na analyzovanie fungovania vybraných prvkov rodinného systému profesionálnych rodín. Výskumnú vzorku budú tvoriť profesionálni rodičia, ich životní partneri, ich biologické deti a deti umiestnené v profesionálnych rodinách. Pre zber dát bude využitý sebavýpoveďový dotazník, analýza dát bude kvantitatívna. Vnímanie fungovania rodinného systému v oblastiach ako komunikácia, kohézia, adaptabilita a spokojnosť s rodinným fungovaním bude porovnávané medzi výberovými súbormi profesionálnych rodičov, životných partnerov, biologických detí a detí umiestnených v profesionálnych rodinách. Vnímanie fungovania vybraných prvkov rodinného systému bude tiež porovnávané vzhľadom na vybrané sociodemografické charakteristiky profesionálnych rodín. Výsledky výskumu prispejú k spoznaniu fungovania rodinného systému profesionálnych rodín a následnej aplikácii systémového prístupu v intervenciách sociálneho pracovníka pri práci s touto cieľovou skupinou.

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Elena Gažíková, PhD.

Riešiteľ za KPSV: doc. Mgr. Gabriela Šeboková, PhD.

KEGA 039UMB-4/2021 Overenie efektívnosti alternatívnych foriem praxí zameraných na rozvoj profesijných kompetencií v pregraduálnej príprave pomáhajúcich profesionálov

Anotácia: Predkladaný projekt vznikol ako reakcia na aktuálnu krízovú situáciu spojenú s koronavírusom pri hľadaní možností poskytovania psychologického a sociálneho poradenstva rôznym skupinám (budúcimi) pomáhajúcimi profesionálnymi. Projekty SenSkype („skypujeme“ so seniormi) zabezpečovaný z radov študentov odboru psychológia a „Uši k duši“ z radov študentov z odboru sociálna práca poskytujú online poradenstvo vybraným klientom. Service learning sa dlhodobo realizuje v rámci praxe v odbore sociálna práca. Hlavným výskumným cieľom predkladaného projektu je overenie efektívnosti alternatívnych foriem realizovania praxí študentov pomáhajúcich profesií (štandardná forma praxe, service learning vs. online poradenstvo) zameraných na rozvoj profesijných kompetencií, s dôrazom na komunikačné a interakčné kompetencie, v rámci povinnej praxe v magisterskom stupni štúdia pomocou kváziexperimentálneho výskumného dizajnu. Disseminačným aplikačným cieľom projektu je vytvoriť metodiku rozvoja profesijných kompetencií v kontexte online poradenstva na podporu zabezpečenia a realizovania povinnej praxe v rámci štúdia a zároveň poskytnúť metodické odporúčanie pre pomáhajúcich profesionálov v praxi v oblasti online poradenstva (prínosy/benefity/výhody vs. možné riziká/obmedzenia/nedostatky).

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

Riešiteľ za KPSV: Mgr. Jana Uhláriková, PhD.

Najvýznamnejšie publikácie

ADC TURZÁKOVÁ, Jana, Tomáš SOLLÁR, a Andrea SOLGAJOVÁ. Faces Anxiety Scale as a screening measure of preoperative anxiety: Validation and diagnostic accuracy study. DOI 10.1111/ijn.12758 International Journal of Nursing Practice. Roč. 25, č. 4 (2019), s. e12758. ISSN 1440-172X.

ADC SOLLÁR, Tomáš, Andrea SOLGAJOVÁ, Martina ROMANOVÁ, Miriama HUDÁKOVÁ a Ivan SLAMĚNÍK. Psychometric properties of Slovak version of Proactive Coping Inventory: Construct validity and internal consistency. Československá psychologie. Roč. 63, č. 2 (2019), s. 193-209. ISSN 0009-062X.

AEC SOLLÁROVÁ, Eva a Tomáš SOLLÁR. Person-Centered Approach: Theory and Practice in a Non-therapeutic Context. In: Interdisciplinary Applications of the Person-Centered Approach. New York: Springer, 2013, P. 177-192 [1, 09 AH]. ISBN 978-1-4614-7143-1.

ADM SOLGAJOVÁ, Andrea, Tomáš SOLLÁR, Gabriela VÖRÖSOVÁ a Dana ZRUBCOVÁ. Personality as significant predictor of post-stroke anxiety. Neuro-endocrinology letters. Vol. 4, no. 38 (2017), p. 290-294. ISSN 0172-780X.

ADD ŠEBOKOVÁ, Gabriela a Marta POPELKOVÁ. Self-consciousness and internalizing problems in adolescence: moderating effect of family variables. Studia psychologica. Vol. 58, no. 2 (2016), p. 105-121. ISSN 0039-3320.

ADC ŠLEPECKÝ, Miloš, David M CLARK, Iveta ŠEFAROVÁ, Ján PRAŠKO PAVLOV, Marta ZAŤKOVÁ, Marta POPELKOVÁ, Antónia KOTIANOVÁ, Alena BAŠISTOVÁ, Katarína JANDOVÁ a Stanislava ŠAFFOVÁ. The role of effective treatment of mental illness in the fight against poverty. Československá psychologie. Roč. 63, suppl. 1 (2019), s. 67-79. ISSN 0009-062X.

ADM ŠLEPECKÝ, Miloš, Antónia KOTIANOVÁ, Tomáš SOLLÁR, Marie OCISKOVÁ, Jana TURZÁKOVÁ, Marta ZAŤKOVÁ, Marta POPELKOVÁ, Ján PRAŠKO PAVLOV, Andrea SOLGAJOVÁ, Martina ROMANOVÁ a Peter TRIZNA. Internal consistency and factorial validity of the Slovak Version of the Young Schema Questionnaire – Short Form 3 (YSQ-S3). Neuroendocrinology Letters. Roč. 40, č. 3 (2019), s. 141-148. ISSN 0172-780X.

ACB POPELKOVÁ, Marta. Poruchy psychického vývinu v detstve a v dospievaní. Nitra: UKF, 2013. 150 s. ISBN 978-80-558-0300-5.

ADC ŠLEPECKÝ, Miloš, Antónia KOTIANOVÁ, Ján PRAŠKO PAVLOV, Ivan MAJERČÁK, Erika GYÖRGYOVÁ, Michal KOTIAN, Marta ZAŤKOVÁ, Marta POPELKOVÁ, Marie OCISKOVÁ a Ingrid TONHAJZEROVÁ. Which psychological, psychophysiological, and anthropometric factors are connected with life events, depression, and quality of life in patients with cardiovascular disease. DOI 10.2147/NDT.S141811 Neuropsychiatric Disease and Treatment. Vol. 13, no. 1 (2017), p. 2093-2104. ISSN 1176-6328.

ADC KOTIANOVÁ, Antónia, Michal KOTIAN, Miloš ŠLEPECKÝ, Michaela CHUPÁČOVÁ, Ján PRAŠKO PAVLOV a Ingrid TONHAJZEROVÁ. The differences between patients with panic disorder and healthy controls in psychophysiological stress profile. Neuropsychiatric Disease and Treatment. Vol. 14 (2018), p. 435-441. ISSN 1176-6328.

ADM ŠLEPECKÝ, Miloš, Marta ZAŤKOVÁ, Antónia KOTIANOVÁ, Ján PRAŠKO PAVLOV, Vladimír STANISLAV, Mária MARTINOVE, Michal KOTIAN, Michaela CHUPÁČOVÁ, Jolanta RYNIAK, Barbora KORPALA BETKOVKA a Klára LÁTALOVÁ. Discrepancy between readiness to change, insight and motivation in alcohol-dependent inpatients. Neuroendocrinology Letters. Roč. 39, č. 2 (2018), s. 135-142. ISSN 0172-780X.

ADM VRBOVÁ, Kristýna, Ján PRAŠKO PAVLOV, Michaela HOLUBOVÁ, Miloš ŠLEPECKÝ a Marie OCISKOVÁ. Positive and negative symptoms in schizophrenia and their relation to depression, anxiety, hope, self-stigma and personality traits – a cross-sectional study. Neuroendocrinology Letters. Vol. 39, no. 1 (2018) p. 9-18. ISSN 0172-780X

ADM PRAŠKO PAVLOV, Ján, Petr MOŽNÝ, Miroslav NOVOTNÝ, Miloš ŠLEPECKÝ a Jana VYSKOČILOVÁ. Self-reflection in cognitive behavioural therapy and supervision. DOI 10.5507/bp.2012.027 BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. Vol. 156, no. 4 (2012), p. 377-384. ISSN 1213-8118.

ADM KASALOVÁ, Petra, Kryštof KANTOR, Ján PRAŠKO PAVLOV, Marta ZAŤKOVÁ, Michaela HOLUBOVÁ, Zuzana SEDLÁČKOVÁ, Miloš ŠLEPECKÝ, Aleš GRAMBAL. Personality disorder in marriage and partnership – a narrative review. Neuroendocrinology letters. Roč. 39, č. 3 (2018), s. 159-171. ISSN 0172-780X.

ADM HOLUBOVÁ, Michaela, Ján PRAŠKO PAVLOV, Marie OCISKOVÁ, Jakub VANĚK, Miloš ŠLEPECKÝ, Marta ZAŤKOVÁ, Klára LÁTALOVÁ a Antonín KOLEK. Three diagnostic psychiatric subgroups in comparison to self-stigma, quality of life, disorder severity and coping management cross-sectional outpatient study. Neuroendocrinology Letters. Vol. 39, no. 4 (2018), p. 331-341. ISSN 0172-780X.

ADC HOLUBOVÁ, Michaela, Ján PRAŠKO PAVLOV, Stanislav MATOUŠEK, Klára LÁTALOVÁ, Markéta MARAČKOVÁ, Kristýna VRBOVÁ, Aleš GRAMBAL, Miloš ŠLEPECKÝ a Marta ZAŤKOVÁ. Comparison of self-stigma and quality of life in patients with depressive disorders and schizophrenia spectrum disorders – A cross-sectional study. DOI 10.2147/NDT.S121556 NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT. Vol. 12 (2016), p. 3021-3030. ISSN 1178-2021.

ADM GRAMBAL, Aleš, Ján PRAŠKO PAVLOV, Marie OCISKOVÁ, Miloš ŠLEPECKÝ, Antónia KOTIANOVÁ, Zuzana SEDLÁČKOVÁ, Marta ZAŤKOVÁ, Petra KASALOVÁ a Dana KAMARÁDOVÁ. Borderline personality disorder and unmet needs. Neuro-endocrinology letters. Vol. 38, no. 4 (2017), p. 275-289. ISSN 0172-780X.

ADC ŠLEPECKÝ, Miloš, Antónia KOTIANOVÁ, Ján PRAŠKO PAVLOV, Ivan MAJERČÁK, Michal KOTIAN, Erika GYORGYOVÁ, Marta ZAŤKOVÁ, Michaela CHUPÁČOVÁ, M OCISKOVA a Tomáš SOLLÁR. Relation of personality factors and life events to waist/height ratio and percentage of visceral fat in women and men. DOI 10.2147/PRBM.S214303 Psychology Research and Behavior Management. Roč. 12 (2019), s. 499-511. ISSN 1179-1578.

ADD ŠEBOKOVÁ, Gabriela, UHLÁRIKOVÁ Jana, HALAMOVÁ Mária : Cognitive and Social Sources of Adolescent Well-being: Mediating Role of School Belonging, 2018. DOI 10.21909/sp.2018.01.749. In. Studia Psychologica : International Journal for Research and Theory in Psychological Sciences. – ISSN 0039-3320, Roč. 60, č. 1 (2018), s. 16-29.

ADC Gabriela Šeboková, Jana Uhláriková, Mária Halamová : Factor structure, reliability and validity of the EPOCH measure of adolescent well-being, 2019. In. Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. – ISSN 0009-062X, Roč. 63, č. 3 (2019), s. 280-298.

ADM Gabriela Šeboková, Erika Jurišová, Marta Popelková, Jana Uhláriková, Marta Zaťková : Factorial validity and reliability of the Slovak version of the FACES IV in adolescents, 2016. In. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. – ISSN 0009-062X, Roč. 60, č. 3 (2016), p. 278-289.

ADM SCHRAGGEOVÁ Milica, ŠEBOKOVÁ Gabriela : Private and public self in context of age, gender and five-factor model of personality = Súkromné a verejné self v kontexte veku, rodu a päťfaktorového modelu osobnosti, 2013. In. Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. – ISSN 0009-062X, Vol. 57, no. 5 (2013), p. 393-405.

AAB Marta Popelková, Gabriela Šeboková, Jana Uhláriková, Marta Zaťková : Duševné zdravie adolescentov : kognitívne a sociálne prediktory v kontexte školy. – Nitra : UKF, 2018. – 175 s. – ISBN 978-80-558-1349-3.