Skip to content Skip to footer

Dňa 23. marca 2017 sa na Katedre psychologických vied v spolupráci s Ústavom aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre konala Študentská vedecká a odborná konferencia v odbore Psychológia. Na konferenciu sa prihlásilo šesť súťažných prác v sekcii bakalár a dve súťažné práce v sekcii magister. Študenti predstavili výsledky svojich výskumov, ktoré boli pestré svojim tematickým zameraním. Zaznievali témy venované školskému výkonu, výkonovej motivácii, sebapoňatiu, empatii, kariérovému rozhodovaniu či pracovnej spokojnosti. Po prezentácii a diskusii získaných výsledkov stanovila odborná porota pod vedením doc. PhDr. Tomáša Sollára, PhD. poradie súťažných prác.

V sekcii bakalár zvíťazila práca Kristíny Kyselovej venovaná vzťahu medzi osobnostnými typmi A, B, D a pracovnou spokojnosťou. Na druhom mieste sa umiestnila spoločná práca Borisa Katrušína, Lenky Liščákovej a Lucii Píšovej, ktorí experimentálne overovali vplyv načasovania spätnej väzby na školský výkon desať ročných detí. Na treťom mieste skončila Simona Miklová, ktorá zistila vzťah medzi ťažkosťami v regulácii emócií a ťažkosťami v kariérovom rozhodovaní sa žiakov stredných škôl.

V sekcii magister sa na druhom mieste umiestnila práca Michaely Filipčíkovej venovaná objasneniu procesu kariérového rozhodovania nerozhodnutých žiakov stredných škôl. Víťaznú cenu a zároveň Cenu študentov získala Zuzana Kaššaiová, ktorá sa venovala schopnosti a potrebe kognitívneho uzavretia vo vzťahu k výkonovej motivácii vysokoškolských študentiek. Víťazky oboch sekcií postupujú na celoslovenské a zároveň medzinárodné kolo Študentskej vedeckej a odbornej konferencie, ktoré sa v tomto roku bude konať na Katedre psychologie FF Ostravskej univerzity.