Skip to content Skip to footer

Vec: Správa o návšteve hraničných priechodov Vyšné Nemecké a Ubľa

Dňa 2.3.2022 sme z poverenia MZ navštívili hraničné priechody Vyšné Nemecké a Ubľa, kde sme sa spojili s koordinátorom MZ pre zdravotnícku pomoc, psychiatričkou MUDr. Leslie Gezi a psychologičkou pracujúcou v hotspote v Ubli.

Celkovo hodnotíme situáciu na priechodoch ako pokojnú, na priechode vo Vyšnom Nemeckom sa nám javí táto činnosť ako lepšie organizovaná.

Väčšina ľudí hranicami len prechádza, zdrží sa tam krátko. Podľa údajov problémy narastajú večer. Ľudia sú niekedy zmätení a dezorientovaní. Pomôže organizácia, poriadok, informovanie. Problémom je, že väčšina utečencov rozumie len ukrajinsky a je nedostatok ľudí, ktorí sú schopní tlmočiť. Odvoz zabezpečujú aj ľudia z Česka, alebo aj vlastní Ukrajinci.

Na hraniciach je veľa dobrovoľníkov, ktorí poskytujú viaceré  služby, jedlo, pitie, šatstvo. Všetkého je dostatok.

Psychologička poskytujúca psychologickú pomoc je v Ubli. Jedná sa o dobrovoľníčku, ktorá pracuje s tlmočníčkou. Obsah jej práce je podľa toho, čo popisuje, psychosociálna. Aktívne sa pýta ľudí v stanoch, či nepotrebujú psychologickú pomoc.

Informácie pre Ukrajincov sa nachádzajú na internetových platformách.

Odporúčania:

Zvážiť, či MZ zabezpečí psychologickú prvú pomoc na hraničných hotspotoch samotné, alebo to nechá na iné organizácie, ktoré majú o to záujem (IPéčko, Liga pre duševné zdravie). Ak by to zabezpečovalo MZ, tak by boli potrební štyria odborní pracovníci, ak by nevedeli ukrajinsky, tak aj s tlmočníkmi. Ich práca je skôr potrebná v odpoludňajších hodinách alebo večer. Podľa nášho názoru nie je potrebný výcvik v krízovej intervencii, ktorej postupy sú aj tak odborne sporné a nie je jasné, či zodpovedajú ŠDTP. Stačí psychologické vzdelanie, empatia a krátke zaškolenie.

Odporúčame využiť linku prvej pomoci MZ, ktorú je treba posilniť o pracovníkov, ktorí sú schopní intervencie v jazyku, ktorému volajúci utečenci rozumejú. Podobne sa môžu aktivovať aj iné linky. Túto linku treba čo najviac propagovať. Odporúčame informačné letáky na hotspotoch, sms od mobilného operátora do telefónov pri prechode hranice, na portáloch, ktoré utečenci navštevujú, v centrách, kde budú ubytovaní, zdravotných službách, ktoré budú využívať a pod.

Podľa nášho názoru je potrebné vytvoriť systém psychologických služieb zameraných na prevenciu a liečbu akútnej stresovej poruchy a postraumatickej stresovej poruchy podľa ŠDTP a operačného postupu schválených MZ tak, aby boli utečencom k dispozícii bez čakania.

Využiť všetky postupy psychologickej liečby v druhom stupni starostlivosti pomocou manuálov, ktoré sú k dispozícii aj v ukrajinčine ako je napr. materiál WHO na stránke Doing what matter in Time of stress, alebo informácie o psychologickej prvej pomoci.

Vytvoriť pre utečencov aplikáciu na zvládanie stresu v ukrajinskom jazyku.

 

doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. krajský psychológ Žilinského kraja; UKF v Nitre

PhDr. Eugen Čížek, krajský psychológ Prešovského kraja

PhDr. Antónia Kotianová, PhD., klinický psychológ