tree tops

Vitajte na stránke Katedry psychologických vied

Vitajte na stránkach Katedry psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na Katedre psychologických vied ponúkame štúdium v AKREDITOVANOM študijnom programe Psychológia. V jednotlivých sekciách stránky nájdete užitočné informácie súvisiace so štúdiom na našej katedre, s vyučujúcimi, informácie o vedeckej činnosti katedry, histórii a aktuálnom dianí na katedre.

 

HistÓria a sÚČasnosŤ
example graphic

Katedra psychologických vied (KPsV) vznikla ako pedagogické a vedecké pracovisko v rámci bývalého pedagogického inštitútu v roku 1959. Prvým vedúcim katedry bol doc. PhDr. Milan Jozaf,CSc. V roku 1965 po ukončení transformácie pedagogických inštitútov na pedagogické fakulty bolo pracovisko kvalifikačne akreditované na požadovanú úroveň štandardných vysokých škôl. V roku 1980, iniciovaný novým Zákonom o vysokých školách, bol vydaný nový štatút Pedagogickej fakulty v Nitre. Podľa neho Katedra psychológie zabezpečovala psychologickú prípravu učiteľov v týchto smeroch: Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ, učiteľstvo II. stupeň ZŠ a učiteľstvo pre všeobecnovzdelávacie predmety gymnázií, SOŠ a SOU. Katedra psychologických vied FSVaZ UKF vznikla v roku 2001 z pôvodnej Katedry psychológie, ktorá bola pracoviskom Pedagogickej fakulty UKF. V rámci výchovno-vzdelávacieho profilu sa KPsV špecializuje na prípravu psychológov, ktorých vzdelávanie sa realizuje dennou formou bakalárskeho a magisterského štúdia so zameraním na poradenskú a klinickú psychológiu resp. pracovnú psychológiu v magisterskej forme externého štúdia. Na zabezpečení študijného programu v odbore Psychológia sa podieľajú pracovníci KPsV a Ústavu aplikovanej psychológie (ÚAPs). Jednou z významných osobností, ktorých meno sa spája s našou katedrou, je prof. PhDr. Jozef Daniel, DrSc., ktorý na Katedre psychologických vied a Ústave aplikovanej psychológie FSVaZ pôsobil od roku 1990 do roku 2005. Prof. Daniel bol významným odborníkom v problematike psychickej záťaže, s prednáškami vystupoval na kongresoch a sympóziách u nás aj v zahraničí. V roku 1992 prestížny European Review of Applied Psychology (vol. 42, 3, 1992, s. 251-252) publikoval hodnotiaci článok vedeckej práce profesora Jozefa Daniela.

 
Spomienka na prof. Ivana ŠtÚra

example graphic Vo veku 82 rokov zomrel v piatok (4.12. 2015) vo večerných hodinách náš bývalý kolega, Ivan Štúr. Prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc. pôsobil na Katedre psychológie FSVaZ UKF v Nitre v rokoch 2006-2007. Napísal knihy Problémy rodiny a školskej výchovy, Dieťa a príroda, Základy diferenciálnej psychológie II, Ľudské mláďa, Pediatrická psychológia, Rozhovory o dospievaní, Metamorfózy života, Podoby života. Vyšla mu poetická kniha O láske a neláske. Jeho posledná kniha Kto chce žiť, nech sa kýve predstavuje rozhovory s novinárkou Denisou Gura Doričovou o jeho názoroch na výchovu, život, vzťahy medzi mužmi a ženami i rodičmi a deťmi, kde okrem iného zdôrazňoval: "Netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť, dieťa sa pridá. Keď si sťažujem na vlastné deti, tak si vlastne sťažujem na to, ako som ich vychoval, ako som s nimi žil." Za základ dobrej výchovy nepovažoval potláčanie zlých vlastností, ale podporovanie tých dobrých. Ako odporca "čiarkovacej" psychológie založenej na testoch a dotazníkoch volil individuálny prístup ku každému osudu a podporoval aktívny postoj k životu. Staval na rozhovore, humore a schopnosti poučiť sa z ťažkostí. „Milý Ivan, ďakujeme Ti a sme hrdí na to, že si bol časťou svojho života - súčasťou nášho katedrového života.“