Charakteristika odboru

Personálne zabezpečenie

Štúdium

Psychologická poradňa

Spolupráca

Knižnica KPsV

Prijímacie konanie

Podujatia KPsV

Nástenka katedry

Prax

Aktuality
Content © 2010 by KPsV
WebDesign © 2005 by simmi

 

Vitajte

na stránkach Katedry psychologických vied
Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V jednotlivých sekciách stránky nájdete užitočné informácie
súvisiace so štúdiom na našej katedre, s vyučujúcimi, informácie o
vedeckej činnosti katedry, histórii a aktuálnom dianí na katedre.

! NEPREHLIADNITE !

Konferencia Vzťahy v rodine (pozvánka a program)

Dňa 10. júna 2015 sa v priestoroch Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pod záštitou Katedry psychologických vied uskutoční konferencia Vzťahy v rodine v adolescencii. Pozvanie prijali významní slovenskí a českí odborníci v oblasti rodiny a rodinných vzťahov – prof. Macek z Masarykovej Univerzity v Brne, prof. Madarasová-Gecková z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a dr. Konrádová z Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem vyžiadaných prednášok je pripravená sekcia prednášok a posterov venovaných prezentácii výsledkov v rámci projektu VEGA – Rodinný systém a interakčné stratégie adolescentov z hľadiska osobnostných a psychosociálnych faktorov. Súčasťou konferencie je aj workshop Systemická práca s rodinou pod vedením dr. Zaťkovej a dr. Jurišovej.   

Úspechy študentov na Medzinárodnom kole ŠVOČ psychológie 2015

V dňoch 14. a 15. mája 2015 sa v priestoroch Katedry psychológie Karlovej Univerzity v Prahe uskutočnilo medzinárodné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Študentky 2. ročníka bakalárskeho stupňa odboru psychológia Daniela SlamenáMichaela Spodniaková sa po výbornej prezentácii práce na tému Vplyv veľkosti skupiny na mieru konformného správania u adolescentov umiestnili v celkovom poradí bakalárskej sekcie na 2. mieste. Gratulujeme!

Nové knihy v knižnici

! ŠVOK 2015 VÝSLEDKY !

SAŠAP hľadá ľudí do organizačného tímu pre prípravu celoeurópskej študentskej konferencie, ktorá sa uskutoční v Ružomberku!

PLAGÁT 2nd EFPSA Conference

Psycholaboratórium otvorené pre študentov!

Pripravované podujatia

 

História a súčasnosť | Profil katedry | Profil absolventa | Vedecko-výskumný profil |